I ĐIỀU KHOẢN KHOẢN VAY

1. Tại bất kỳ thời điểm nào chưa đến kỳ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay (bao gồm phí của khoản vay và các khoản tiền phạt (nếu có) theo Hợp đồng), tùy theo loại tài sản cầm cố theo chính sách của chúng tôi, Khách hàng có quyền trả trước bất kỳ khoản nào cho chúng tôi để thực hiện nghĩa vụ tại Hợp đồng. chúng tôi sẽ khấu trừ khoản tiền này vào nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và chi phí vay mà Khách hàng phải thực hiện quy định trong Hợp đồng khi đến hạn.

2. Trường hợp đến hạn của Hợp đồng mà Khách hàng vẫn có nhu cầu vay đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm định điều kiện cho vay của chúng tôi và khoản trả trước hạn đủ để chúng tôi thực hiện khấu trừ cho toàn bộ tiền lãi và chi phí vay đến hạn của Khách hàng, hai bên thống nhất rằng Hợp đồng sẽ được tự động gia hạn 30 ngày kể từ ngày đến hạn Hợp đồng.

3. Trả gốc, tiền lãi và chi phí vay: Tại mỗi kỳ hạn thanh toán, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo lịch thanh toán đính kèm Hợp đồng.

4. Trả phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: Khách hàng có trách nhiệm thanh toán ngay khoản tiền phạt vi phạm theo Hợp đồng cùng với thời điểm khách hàng trả gốc, tiền lãi và chi phí vay.

5. Khoản vay và các khoản phải thu của chúng tôi phát sinh từ khoản vay, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, có thể được sử dụng để bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm cho nghĩa vụ của chúng tôi với bất kỳ bên thứ ba nào.

II XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Trong suốt thời hạn của Hợp đồng, Khách hàng đồng ý chúng tôi có toàn quyền cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố tại chúng tôi. Bên thuê, bên mượn tài sản cầm cố có thể là chính khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

2. Trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ nào theo Hợp đồng, bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay, chúng tôi có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố theo quyết định của mình, bao gồm nhưng không giới hạn:

i. Nhận tài sản cầm cố thay thế cho nghĩa vụ được bảo đảm;

ii. Ủy quyền, vô điều kiện và không hủy ngang, và trao toàn quyền cho chúng tôi bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài sản cầm cố cho bên thứ ba do chúng tôi tự quyết định với tư cách chúng tôi là chủ sở hữu của tài sản cầm cố;

iii. Trong thời hạn thực hiện thủ tục nhận và bán tài sản theo mục (i) và (ii) nêu trên chưa hoàn tất, chúng tôi tiếp tục chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản cầm cố do chúng tôi toàn quyền lựa chọn. Trường hợp này, chúng tôi vẫn được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố;

iv. Việc xử lý tài sản cầm cố để đảm bảo nghĩa vụ của Khách hàng phát sinh tại Hợp đồng theo thứ tự nợ gốc, tiền lãi, phạt quá hạn, các chi phí vay khác (nếu có), sau khi đã trừ đi các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố. Trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản cầm cố sau khi thanh toán chi phí bảo quản, thu giữ và xử lý tài sản cầm cố phát sinh nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được đảm bảo thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán được xác định là phần nghĩa vụ không có bảo đảm, chúng tôi có quyền yêu cầu và Khách hàng phải thanh toán cho chúng tôi phần nghĩa vụ không có bảo đảm này;

v. chúng tôi sẽ thông báo cho Khách hàng về phần nghĩa vụ chưa được thanh toán theo quy định tại mục (iv) và thời gian Khách hàng phải thanh toán phần nghĩa vụ còn lại này. Đồng thời, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán số tiền phạt vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng trong trường hợp không trả hoặc không trả đầy đủ phần nghĩa vụ chưa thanh toán này.

vi. Khi xử lý tài sản cầm cố, nếu số tiền thu được lớn hơn tổng số tiền các nghĩa vụ nợ gốc, tiền lãi vay, tiền lãi quá hạn, các khoản phí khác(nếu có), các chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản cầm cố, phần chênh lệch được xác định là khoản bồi thường thiệt hại cho chúng tôi khi Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và được bù trừ vào nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của Khách hàng đối với chúng tôi theo Hợp đồng. Để làm rõ, chúng tôi không có trách nhiệm trả lại Khách hàng phần chênh lệch này.

vii. Sau khi chúng tôi xử lý tài sản cầm cố và thu hồi đủ tất cả các nghĩa vụ nợ của Khách hàng phát sinh từ và liên quan đến Hợp đồng, Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý và tất toán.

3. Khách hàng không hủy ngang ủy quyền cho chúng tôi, và chúng tôi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) được ủy quyền lại và/hoặc là đại diện theo ủy quyền đại diện và nhân danh Khách hàng ký kết các thỏa thuận và hồ sơ liên quan để xử lý tài sản cầm cố.

III NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TẠI HỢP ĐỒNG CẦM CỐ

1. chúng tôi có các nghĩa vụ sau:

i. Giải ngân khoản vay cho Khách hàng theo đúng quy định của Hợp đồng;

ii. Quản lý và bảo quản đầy đủ, nguyên trạng tài sản cầm cố và các giấy tờ kèm theo (nếu có); nếu làm mất mát hoặc hư hỏng (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên và các trường hợp bất khả kháng) thì chúng tôi sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Khách hàng;

iii. Hàng tháng, thẩm định lại điều kiện cho vay để đảm bảo giá trị tài sản cầm cố phù hợp với biến động của thị trường và đảm bảo cho giá trị khoản vay. Trường hợp sau khi kiểm tra lại giá trị tài sản cầm cố bị giảm sút nghiêm trọng, chúng tôi có quyền yêu cầu và Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản cầm cố để đảm bảo giá trị khoản vay hoặc trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày chúng tôi thông báo cho Khách hàng về việc bổ sung tài sản cầm cố mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ bổ sung Tài sản cầm cố thì chúng tôi có quyền chấm dứt Hợp đồng này trước thời hạn và yêu cầu Khách hàng thanh toán giá trị khoản vay, tiền lãi, các chi phí khác;

iv. Hoàn trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ kèm theo (nếu có) cho Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thanh toán nợ gốc, tiền lãi và các chi phí vay khác theo Hợp đồng và các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

v. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

2. Khách hàng có các nghĩa vụ sau:

i. Cam kết rằng Khách hàng có đầy đủ năng lực, tự do ý chí và đầy đủ quyền ký kết và thực hiện Hợp Đồng;

ii. Đảm bảo trả nợ gốc, tiền lãi và các chi phí quy định tại Hợp đồng và các chi phí xử lý tài sản đảm bảo (nếu có) đầy đủ và đúng hạn;

iii. Cam đoan rằng Khách hàng là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất đối với tài sản cầm cố và không một bên nào khác (ngoại trừ chúng tôi) có bất kỳ quyền hạn chế quyền sở hữu nào đối với tài sản cầm cố và các thông tin cung cấp cho chúng tôi để thực hiện hợp đồng là thông tin trung thực và chính xác;

iv. Đảm bảo tất cả giấy tờ về tài sản cầm cố Khách hàng cung cấp cho chúng tôi là thật và, trong trường hợp là bản sao, là bản sao đúng và đầy đủ của bản gốc;

v. Trường hợp Khách hàng được chúng tôi chấp thuận cho việc sử dụng tài sản cầm cố, Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố. Trường hợp tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi và ngay lập tức bổ sung tài sản cầm cố thay thế phần tài sản cầm cố bị mất mát, thất lạc, hư hỏng đó hoặc hoàn trả số tiền tương ứng với tổng nghĩa vụ phải thanh toán cho chúng tôi (bảo gồm nợ gốc, tiền lãi và chi phí vay và các chi phí khác phát sinh có liên quan) tính đến thời điểm hoàn trả và tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lưu giữ, sử dụng tài sản cầm cố;

vi. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan khác về việc cầm cố tài sản tại chúng tôi;

vii. Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật có liên quan.

 TIẾT LỘ THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA:

Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ thông tin của Khách hàng bao gồm các thông tin của Khách hàng, khoản vay của Khách hàng, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Khách hàng cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Khách hàng và chúng tôi cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà không được sự cho phép của Khách hàng, ngoại trừ:

i. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

ii. Cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

iii. Cung cấp cho các chủ nợ, nhà đầu tư, bên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi và các bên có hợp tác hoặc cung cấp dịch vụ với chúng tôi để phát triển, cung cấp hoặc liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu hợp lý với điều kiện chúng tôi đã ký kết điều khoản về bảo mật thông tin với các đơn vị này.